Geschenkadvies nodig? Bel of mail ons gerust!

 

Uw winkelmandje is leeg.

  • Stijlvol & Uniek Cadeau
  • Snelle bezorging in heel Europa
  • Veilig, Voordelig & Betrouwbaar
  • Uitstekende klantbeoordeling

Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die u bij Geschenkbestellen.nl plaatst en alle daaruit voortvloeiende leveringen door Geschenkbestellen.nl aan u. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Geschenkbestellen.nl, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Prijzen & Prijsregeling
Alle prijzen zijn in Euro, exclusief BTW, exclusief bezorgkosten.
Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3. Offertes/Overeenkomsten
Gebruiker offreert, tenzij anders vermeld, altijd vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden.

Gebruiker heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

4. Bestelling
U kunt bestellen via internet. Bestellingen van producten die niet in het assortiment voorkomen, kunnen ook niet uitgevoerd worden. Wanneer u een bestelling plaatst, worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

Wijzigingen of annuleringen van bestellingen dienen uiterlijk 24 uur nadat de bestelling is geplaatst telefonisch of via e-mail aan gebruiker medegedeeld te worden. Bij wijziging of annulering na deze termijn is gebruiker gerechtigd de oorspronkelijke bestelling doorgang te laten vinden, en betaling te vorderen.

Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken. Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar.

5. Bezorging
Bestellingen worden binnen Nederland afgeleverd door DPD of PostNL op een door u aan te geven adres. Er zal naar worden gestreefd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling de order bij u aan te bieden. Lukt het ons niet om binnen 5 werkdagen te leveren, dan nemen wij z.s.m. contact op met u om een leverdatum af te stemmen. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

De bestellingen dienen na ontvangst door u gecontroleerd te worden. Klachten dienen op verval van het recht tot reclameren binnen 72 uur na ontvangst aan gebruiker medegedeeld te worden. Gebruiker is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig aan u kan worden geleverd.

Behoudens in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid is de verplichting tot schadevergoeding door gebruiker terzake van het niet, niet juist of niet volledig leveren van een bestelling beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.

Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door derden. Indien gebruiker werkzaamheden laat verrichten door derden zijn de algemene voorwaarden en condities van de betreffende derde eveneens van toepassing.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

6. Bijdrage in bezorgkosten
Bij afname van minder dan € 95,00 brengen wij € 4,50 bezorgkosten (per afleveradres in Nederland) in rekening (tenzij anders vermeld). Bij afname vanaf € 95,00 brengen wij geen bezorgkosten (per afleveradres in Nederland) in rekening (tenzij anders vermeld). Bestellingen worden door DPD of PostNL naar het door u opgegeven adres in Nederland verzonden. Voor levering in overige Europese landen brengen wij onderstaande verzendbijdrage in rekening. Bezorging buiten deze landen geschiedt alleen in overleg.

Nederland (verzendbijdrage € 4,50 / Gratis bezorgd v.a. € 95,-)
België (verzendbijdrage € 9,00 / Gratis bezorgd v.a. € 125,-)
Duitsland (verzendbijdrage € 12,50 / Gratis bezorgd v.a. € 165,-)
Oostenrijk (verzendbijdrage € 19,50 / Gratis bezorgd v.a. € 195,-)
Frankrijk (verzendbijdrage € 21,50 / Gratis bezorgd v.a. € 215,-)

7. Retouren
Indien u binnen 7 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd, deze bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze aan ons retourneren. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze klantenservice, waarna u de bestelling per ommegaande retour dient te zenden in de staat waarin u hem heeft ontvangen. De kosten voor het retour zenden van de bestelling komen voor uw rekening.

8. Betaling
Betaling dient te geschieden via iDEAL (internetbankieren). Indien expliciet overeengekomen met gebruiker kan betaling geschieden door middel van facturering. De factuur ontvangt u separaat. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.

Indien de betalingstermijn is overschreden zal het te betalen bedrag worden verhoogd met € 25,00 administratie- en incassokosten, onverminderd ons recht om, indien de betaling ook daarna niet bijgeschreven wordt danwel door ons te incasseren is, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen op u te verhalen en onze andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen. Eventuele gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten komen voor uw rekening. Nieuwe bestellingen zullen pas worden uitgevoerd (indien voorradig) nadat de betaling van de openstaande factu(u)r(en) heeft plaatsgevonden.

9. Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

10. Geschillen
Op door gebruiker aangegane overeenkomsten, waarvoor deze voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Correspondentie- bezoekadres
Correspondentieadres: Geschenkbestellen.nl, Postbus 217, 7480 AE Haaksbergen
Magazijn: Wolkammerstraat 25A, 7481 JJ Haaksbergen
Tel. 085-2737521 - Internet: https://geschenkbestellen.nl - E-mail: info@geschenkbestellen.nl

Waarom Geschenkbestellen.nl

Geschenkbestellen.nl is gespecialiseerd in het verpakken en bezorgen van unieke en stijlvolle relatiegeschenken zoals wijn, champagne, port, whisky en cognac. Relatiegeschenken zijn in deze tijd niet weg te denken. Relaties stellen een relatiegeschenk als blijk van waardering zeer op prijs.

Lees meer...

Contact

Tel: +31 (0)85 - 273 75 21 
E-mail: info@geschenkbestellen.nl

Magazijn/Postadres: Wolkammerstraat 25A / Postbus 217 7480 AE Haaksbergen

Geschenkbestellen.nl is onderdeel van Ready2Shop | Webshops